NÄTVERK FÖR LIKABEHANDLING


INLEDNING


På Malmö latinskola har vi ett nätverk för likabehandling bestående av kurator, genuspiloter, lärare, skolledning och elevrepresentanter.

Kränkningar och misstankar om kränkningar rapporteras alltid till någon av de biträdande rektorerna.

Nätverket leds av biträdande rektor eller delegerad personal.UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Nätverket för likabehandling sammanställer årligen en rapport utifrån händelser, åtgärder, utvärderingar och rapporter från rektorer, personal och elever. 

Likabehandlingsplanen utvärderas mot slutet av varje läsår och revideras av elever och personal till kommande läsår. 

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument, och ska vara reviderad och färdig att användas i samband med skolstarten varje läsår. Likabehandlingsnätverket ansvarar för att elever och personal görs delaktiga i revidering av planen.

VÅR SKOLAS LIKABEHANDLINGSNÄTVERK
NAMN

TITEL

Jeanette Nordquist

kurator

Clara Lindberg, Susanne Ekentoft, Jonas Hedman, Lena Fogelberg

genuspiloter

Jonas Sjögren, Fredrik Dahl, Sofia Aarnivaara Gustafson

foto & formgivning

Lena Fogelberg, Susanne Ekentoft, Clara Lindberg

lärare

Maria Jarlsdotter, Ulrika Ericsson-­Hedman, Birgitta Moberg, Peter Pripp, Johan Ahx

rektor, biträdande rektorer

Elevrepresentanter

LMR