RUTINER OCH ÅTGÄRDER


HANDLINGSPLANER 


HANDLINGSPLAN VID FALL AV DISKRIMINERING 
OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MELLAN ELEVER

Steg

Vad?

Vem?

När?

1.

När någon personal, elev eller förälder misstänker att en elev blir utsatt för kränkande behandling kontaktas snarast elevens mentor, eller som alternativ Latinhälsan eller biträdande rektor.


Blankett finns på portalen “anmälan till rektor”.

Alla kan anmäla. Personal måste anmäla.

Så snart som möjligt.

2.

Biträdande rektor beslutar att upprätta en utredning. Biträdadne rektorn kan delegera utredningsansvaret till exempelviss Latinhälsan.

Biträdande rektor och på uppdrag av biträdadne rektorn även Latinhälsan.

Så fort anmälan kommer in.

3.

Åtgärderna anpassas efter varje fall. Normal ärendegång:

a)  individuella samtal med berörda elever

b)  medlingssamtal

Personal som leder utredningen.

Så fort anmälan kommer in.

4.

Berörda mentorer och vårdnadshavare till omyndiga elever som är elever meddelas om vad som har hänt och vilka åtgärder som hittills har vidtagits.

Personal som leder utredningen.

Så fort anmälan kommer in.

5.

Om kränkningen fortsätter kan åtgärder som skriftlig varning, avstängning och polisanmälan bli aktuella.

Biträdande rektor/ rektor

Vid upprepad kränkningHANDLINGSPLAN VID FALL AV DISKRIMINERING OCH 
KRÄNKANDE BEHANDLING MELLAN VUXEN OCH ELEV 

Steg

Vad?

Vem?

När?

1

Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt av någon vuxen vänder sig hen eller förälder till mentor, biträdande rektor, kurator skolsköterska, likabehandlingsteam eller annan personal. Blankett finns på portalen “anmälan till rektor”.

Elev/ vårdnadshavare/ eller annan vuxen/personal

Så snart som möjligt.

2.

Biträdande rektor och den som har blivit anmäld/tilltalad informeras, om så önskas tillsammans med en facklig representant. Biträdande rektor vidtar en utredning.


Dokumentation görs och förvaras hos skolledningen. Biträdande rektors uppgift är att bevaka att man möts som jämställda parter och att konflikten får en varaktig lösning.

Biträdande rektor/ likabehandlingsteam

Så fort anmälan kommer in.

3.

Normal ärendegång:

a)  individuella samtal med berörda elever/vuxen

b)  båda parter ska beredas möjlighet till samtal med varandra, detta samtal ska ske tillsammans med i fallet lämpliga parter, t ex föräldrar, mentorer, biträdande rektorer eller annan representant.

Biträdande rektor/ likabehandlingsteam

Så snart som möjligt.

4.

Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor, eventuellt ytterligare åtgärder beslutas och vidtas av rektor eller parterna själva vid denna uppföljning.

Biträdande rektor eller av biträdande rektor delegerad personal

Inom tre veckor.

5.

Beroende på diskrimineringen eller kränkningens art kan polisanmälan bli aktuell. Biträdande rektor gör en sådan polisanmälan.

Biträdande rektor

Avgörs i samband med anmälan


LIGHTVERSION AV VÅR LIKABEHANDLINGSPLAN

 • Du ska respekteras för den du är.
 • Du ska känna dig välkommen, trygg och säker på Malmö latinskola.
 • Du får inte kränka någon annan, ingen får kränka dig.
 • Om du känner dig kränkt: Fråga personen hen verkligen menar, man kan missuppfatta saker.
 • Prata med din mentor, kurator eller biträdande rektor om du blir kränkt, eller ser någon annan bli kränkt.

Om du anser dig vara kränkt av en annan elev:

 1. Fråga personen vad hen menar. Det kanske är en missuppfattning.
 2. Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta.
 3. Om det inte hjälper ska du kontakta mentor eller biträdande rektor.
 4. Biträdande rektor / rektor utreder, dvs pratar med de inblandade.
 5. Biträdande rektor / rektor beslutar om åtgärder. Vid allvarliga kränkningar kan den som kränker skiljas från utbildningen.

Om du anser dig vara kränkt av någon i personalen:

 1. Fråga personen vad hen menar. Det kanske är en missuppfattning.
 2. Om det inte hjälper ska du kontakta rektor eller någon i likabehandlingsgruppen, t ex kurator.
 3. Biträdande rektor / rektor  utreder, dvs pratar med de inblandade.
 4. Biträdande rektor / rektor  beslutar om åtgärder. Vid allvarliga kränkningar kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

UTREDNING AV KRÄNKNING

Biträdande rektorer ansvarar för att arbetet dokumenteras.
Mentor, kurator eller anna skolpersonal använder blanketten “Anmälan till rektor”.

Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatta och övriga inblandade.

Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som påstås ha utövat kränkningen

Hur omfattande utredningen behöver vara måste anpassas efter det enskilda fallet.

Generellt gäller dock att verksamheten inte bara kan nöja sig med att konstatera att ord står mot ord. Verkliga ansträngningar måste göras för att komma fram till en egen uppfattning och bedömning av vad som hänt.

Vårdnadshavare till elever (omyndig elev) som är inblandade bör informeras skyndsamt. Inblandade elever bör informeras om att så kommer att ske.

Beakta sekretess och tystnadsplikt.

Händelser, som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, ska också rapporteras till Arbetsmiljöverket. Rektor ansvarar för rapporten.

Alla kränkningar ska rapporteras till huvudmannen Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (AGVF).

Biträdande rektor ansvarar för rapporten.