RELIGION ELLER ANNAN TROSTILLHÖRIGHET

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. 

Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddhism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. 

Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför.


FOTO: CC BY OSKAR ELLBERG SA/NC


Byta bild?