DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE


ELEVERNAS DELAKTIGHET


Eleverna har varit delaktiga genom att de under tidigare läsår arbetat med att ta fram och ge förslag på vilka förhållningssätt Malmö latinskola ska leva efter. Samtliga klasser har varit delaktiga i detta arbete och tillsammans med sina mentorer gett förslag och synpunkter.

Elevskyddsombuden har tillsammans med våra genuspiloter lett detta arbete.

Samtliga klasser har valt elevskyddsombud som deltagit i arbetet med skolans förhållningssätt, skyddsronderna på skolan och i analysen av år 2 enkäten om trygghet och trivsel som genomfördes våren 2015.

Sedan två år tillbaka  har ett av elevkårens utskott Latin mot rasism planerat och genomfört en likabehandlingsvecka, Lika latin, utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet har gjorts i samarbete med personal och skolledningen.


PERSONALENS DELAKTIGHET


Genuspiloter, personal ur elevhälsan och skolledning har deltagit i arbetet med att formulera Malmö latinskolas likabehandlingsplan.

Varje läsår skall  lärarna att diskutera likabehandlingsarbetet och planen tillsammans med eleverna på mentorstiden, med kollegorna i arbetslaget och på arbetsplatsträffar. Detta arbete är en förutsättning för att nätverket årligen ska kunna sammanställa en rapport. 

Planen kommer också att samverkas i samverkansgruppen.
VÅRDNADSHAVARNAS DELAKTIGHET


I samband med läsårsstarten genomför skolan en informationskväll för vårdnadshavare till elever i år 1 där information ges om planen och var den finns publicerad.

I samband med utvecklingssamtal lyfts frågor kring trivsel och trygghet och vid dessa samtal har vårdnadshavare möjlighet att vara delaktig och komma med synpunkter och förslag på främjande och förebyggande insatser.