ÅK 2-ENKÄTEN


HUR DEN GENOMFÖRDES

År 2-enkäten genomförs varje läsår och utgör grunden för skolans kontinuerliga förbättringsarbete. Eleverna följer genom skyddsombuden upp svaren tillsammans med ansvariga lärare från Nätverket för likabehandling, därefter tar skolledningen del av detta och vidtar åtgärder.

Inför År 2-enkäten deltog alla elevskyddsombuden i år 2 i en workshop/utbildning om diskrimineringsgrunderna. Det var två av skolans genuspiloter som genomförde denna utbildning. Eleverna deltog i övningar i normkritik och diskussioner kring "svåra ord" i syfte att förtydliga begrepp som används i år 2 enkäten. Eleverna fick också ta del av processen i arbetet med enkäten och fick material för att själva kunna introducera enkäten i sin klass. Elevskyddsombuden gick sedan ut till sina respektive klasser och diskuterade ord och begrepp i enkäten och poängterade vikten av att svara på enkäten för att göra sin röst hörd.

När resultatet var klart samlades elevskyddsombuden igen (v. 12) för att med hjälp av analysmodeller ta reda på vad i resultatet de upplevde som positivt, negativt, konstigt eller viktigt att diskutera. Med hjälp av genuspiloterna Clara och Susanne skrevs öppna diskussionsfrågor som lyfter både elevers och lärares roll i utvecklingsarbetet. Dessa frågor gick ut till alla klasser på skolan för att diskuteras på mentorstiden.

Mentorer/elever i år 2 dokumenterade klassrumsdiskussionen och förslag och åtgärder som kom upp under samtalen och återrapporterade detta till Clara och Susannesom träffade elevskyddsombuden igen den 13/4 för att sammanställa diskussionerna och de förslag som kommit in. Tillsammans med elevskyddsombuden (och en representant för skolledningen) togs en konkret handlingsplan för utvecklingsarbetet på skolan ur ett elevperspektiv fram. 

Denna plan vidarebefordrades till skolledningen och år 2-eleverna för att följas upp under HT-15.

HUR DEN FÖLJDES UPP

Efter att ha tagit del av resultatet av år 2 enkäten har skolledningen vidtagit åtgärder. Det gäller både den fysiska miljön, som möblering av korridorer och klassrum och den psykosociala miljön gällande schemaläggning, arbetsro och bedömning.

HÄR kan du läsa om konkreta förändringar som genomfördes eller planeras genomföras som en konsekvens av enkäten.