INLEDNING


Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan i Diskrimineringslagen (2008:567) säger att den som ansvarar för en verksamhet som regleras i skollagen aktivt ska arbeta för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Bland annat ska en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling upprättas. Rektor är ansvarig för att utreda trakasserier och annan kränkande behandling och göra allt som rimligen kan krävas för att förebygga sådana handlingar.

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Verksamhetsformen som omfattas av planen är gymnasieskola.

Ansvarig för planen är rektor. Planen gäller 201708­22 – 2018­06­21.


VISION


På Malmö latinskola känner sig alla elever trygga och bemöts med respekt.

Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Skolan karakteriseras av öppenhet, trivsel, och goda relationer mellan elever och personal.

Vårt uppdrag är att alla elever ska nå målen. Vår värdegrund är att alla elever kan och vill nå målen.

Vårt uppdrag, vår värdegrund och vår elevsyn genomsyrar också skolans verksamhet i det förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att all personal på skolan ska vara väl insatt i skolans likabehandlingsplan samt Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och arbetar i enlighet med dessa.

Vi ska arbeta erfarenhetsbaserat, tålmodigt och lyhört för att samtliga elever ska lyckas med sina studier. Vi låter aktuella forskningsresultat påverka utvecklingen av vårt arbete. Lärare på skolan deltar bland annat i forskningscirklar, kompetensutveckling och kollegialt lärande.

Elever med behov av särskilt stöd i skolan ska få den hjälp de har rätt till och vi prioriterar särskilt mentorernas roll i stödprocessen.


PEDAGOGISK HELHETSIDÉ
Den pedagogiska helhetsidén för Malmö latinskola bygger på erfarenhet och aktuell forskning. Vi utmanar eleverna och fångar upp deras nyfikenhet och lust att se mönster och samband. Grunden är bra relationer och en tydlig struktur.

Bärande tankar är:

∙ Lärglädje, nyfikenhet
∙ Meningsskapande helheter och sammanhang
∙ Medskapande möten och individualisering
MÅL

Det övergripande målet är att Malmö latinskola ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen elev ska känna sig diskriminerad eller trakasserad i skolan.


Kunskapsnivån om olika typer av kränkningar och diskriminering ska höjas bland elever och personal. Vi  prioriterar implementeringen av planen genom att hitta hållbara former för att innehållet ska leva i verksamheten.